Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 is vastgesteld!

2018-03-01T20:19:13+01:00 15 februari 2018|Nieuws|

Hier vind u het verkiezingsprogramma van de PCG Buren.

Verantwoord, betrouwbaar en vooruitstrevend. Dat zijn de steekwoorden waarmee de PCG de nieuwe raadsperiode van 2018- 2022 wil ingaan en bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen.

De PCG zal Gods Woord als richtsnoer gebruiken om  haar bestuurlijke koers te bepalen. Vanuit  Bijbelse principes wil de PCG verantwoord verder binnen onze gemeente Buren. Ze wil betrouwbaar zijn en blijven naar onze inwoners, college van burgemeester en wethouders en medefracties. Maar de PCG vindt ook dat in deze tijd, en zeker in de volgende raadsperiode, er vooruitstrevend en ondernemend gehandeld moet worden om als gemeente te kunnen blijven bestaan en voor onze inwoners de beste keuzes te kunnen maken.

De PCG wil solide en verantwoord  besturen. Leefbaarheid, solidariteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en veiligheid  vormen de kernbegrippen. Waar mogelijk zal de PCG goede initiatieven en plannen  indienen en steunen en deze toetsen aan deze kernbegrippen  Het financiële beleid waar  de PCG  zich altijd zeer sterk voor heeft  gemaakt, dient verantwoord  voortgezet te worden. Het maken van een solide en realistische begroting is voor de PCG hierin de basis. De lasten voor de inwoners wil de PCG deze komende raadsperiode niet verhogen. De financiële ruimte, die in 2018 ontstaat moet ingezet worden om de begroting voor de toekomst  solide te houden.

Veel  aandacht zal  nodig zijn om de ambtelijke organisatie op sterkte te krijgen, zowel kwantitatief als kwalitatief om  de veelheid van taken te kunnen uitvoeren. Het standpunt van de PCG over herindeling is onveranderd: DE PCG  IS TEGEN HERINDELING.

Wel moet er  met andere gemeenten worden samengewerkt, waar dat meerwaarde heeft. Als gemeente moeten we samen sterk staan om het hoofd te bieden aan provinciale en landelijke ontwikkelingen. De komst van de nieuwe omgevingswet is hier een voorbeeld van. Waar mogelijk moet hier de samenwerking met andere gemeenten, bij voorkeur met plattelandsgemeenten, en de regio gezocht worden.

In een aantal thema’s zal het programma verder worden toegelicht.